Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

Dokładamy najwyższych starań, by Państwa dane osobowe pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

 

Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz szanując prawo do prywatności Użytkowników strony www.akademia-uav.pl przekazujemy wszelkie informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

 

Informacje o Administratorze

Administratorem danych osobowych jest Akademia UAV Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. J. Słowackiego 24.

Z Administratorem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się:

  • pocztą elektroniczną pod adresem biuro@akademia-uav.pl;
  • listownie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

Zakres przetwarzanych danych, cel i podstawa prawna

Dane przekazywane przez Państwo za pośrednictwem wypełnionego formularza kontaktowego są przetwarzane na potrzeby przesłania spersonalizowanej oferty oraz odpowiedzi na zapytanie. Są to w szczególności adres e-mail oraz imię.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – wypełnienie formularza w celu uzyskania oferty.

Kontakt za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej jest dobrowolny.

Okres przechowywanych danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez Administratora obowiązków oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których ww. dane zostały zebrane i dopóki istnieje podstawa prawna do ich przechowywania.

Prawa właścicieli zebranych danych osobowych

W związku z przetwarzanymi danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
  • prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych w przypadku, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo do usunięcia Państwa danych w zakresie dozwolonym prawem. Do wyjątków należą m.in. sytuacje, gdy Administrator przetwarza dane, aby realizować obowiązek prawny, wykonać umowę lub dochodzić swoich praw;
  • prawo do zaprzestania wykorzystywania danych i ograniczenia się do ich przechowywania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym czasie;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Udostępnianie, przekazanie do państw trzecich, profilowanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie są przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Okoliczność ta nie wpływa na obowiązki Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.